Talousarvio 2018 ja Maunula

373

Kaupunginhallitus hyväksyi 30.10.2017 esityksen ensi vuoden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2018-2020. Nyt hyväksytty ehdotus perustuu kaupunginhallituksessa edustettuina olevien valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa sovittuun neuvottelutulokseen. Budjettineuvotteluissa sovitun mukaisesti tuloveroprosentiksi kaupunginvaltuustolle esitetään pormestarin ehdottama 18,0. Tämä on puoli prosenttia pienempi, kuin Helsingin nykyinen tuloveroprosentti. Talousarvioehdotus sekä kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti käsitellään kaupunginvaltuustossa 15.11. ja 29.11.2017. Maunulaan kohdistuu kaudella 2018-2023 merkittäviä investointeja. Vuosina 2018-2019 Päiväkoti Suursuohon investoidaan 11,2 milj. euroa ja Maunulan ala-asteeseen vuosina 2018-2023 noin 20 milj. euroa.

Helsingin talousarvion 2018 ennustetut verotulot ovat 3355 milj. € ja toimintatulot 1160 milj. € sekä valtion osuudet 175 milj. € . Verotulot koostuvat kunnallisverosta 2 530 milj. €, yhteisöverosta 540 milj. € ja kiinteistöverosta 285 M€. Kunnallisvero on 18 % eli sen tuotto on veroprosenttia kohden 140 milj. €.

Vuoden 2018 toimintamenot ovat 4320 milj. €. Ennustetut poistot ovat 358 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan menot ovat 2060 milj. euroa. Sote-uudistuksessa kunnallisveroja siirtyy nykyisestä 18 % veroprosentista  valtiolle 12,3 veroprosentti. Tämä tarkoittaa Helsingissä noin 1720 milj. verotulojen siirtoa valtiolle.

Vuoden 2018 kokonaisinvestointimenot ovat yhteensä 774,0 miljoonaa euroa, josta kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointiosan menot ovat 592,2 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman painotukset ovat Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaisia. Rakennetun omaisuuden kunnosta huolehditaan ja rakennusten korjausvelkaa hillitään. Kaupungin kasvun edellytykset varmistetaan panostamalla asuntotuotantotavoitteen ja elinkeinoelämän edellyttämiin investointeihin sekä palveluverkon kehittämiseen.

Joukkoliikenneinvestoinneilla varmistetaan jo päätettyjen hankkeiden toteuttamisen edellytykset.

Korjausrakentamisen lähtökohtana on toimitilojen, erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen. Suunnitelmakaudella korjausvelan hillintään käytetään korvaava uudisrakentaminen mukaan lukien runsas neljäsosa investointiosan menoista.

Vuonna 2018 on tavoitteena, että kaupunkiin rakennetaan 6 000 uutta asuntoa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuosina 2019–20 rakennetaan vuosittain 7 000 uutta asuntoa.

Uuden Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2016–2019) sopimuksen ja Kotikaupunkina Helsinki –ohjelman (AM-ohjelma) edellyttämä asuntokaavoituksen määrällinen lisääminen 600 000 kerrosalaneliömetriin (k-m2) edellyttää henkilöstön ja rahoituksen resursointia. Lisäksi asuntotuotantotavoitteen nostaminen vaatii suunnitteluprosessin sujuvoittamista sekä lisääntyvää yhteistyötä toimialan sisällä ja sidosryhmien kesken. Vuosien 2018 ja 2019 osalta vanhojen projektialueiden asemakaavoituksen valmistuttua asuntokaavoitus painottuu entistä enemmän täydennysrakentamiseen.

LISÄTIETOJA
Helsingin kaupungin talousarvio 2018