Yhdyskuntasuunnitteluun tarvitaan uudenlaista osaamista

282

Maunulalainen KM Jonna Kangasoja väittelee 8.12.2017 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella aiheesta Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities. Väitöksen ala on maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka. Vastaväittäjä on professori Kai Hakkarainen Helsingin yliopistosta. Väitöskirjan valmistumista on valvonut professori Raine Mäntysalo  Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta.

Kangasojan väitöskirjan mukaan suomalaiset yhdyskuntasuunnittelun ammattilaiset kokevat, että suunnittelun substanssiosaamisen rinnalla vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteensovittamisosaaminen ovat ratkaisevan tärkeitä heidän työnsä kannalta.

Väitöstutkimuksen mukaan käytännön työssä toistuvissa ristiriitatilanteissa ei kuitenkaan ole kyse vain yksittäisten ammattilaisten taidoista tai taitojen puutteesta, vaan osittain suunnittelukulttuurista, johon vaikuttavat paikalliset toimintakäytännöt, resurssit ja lainsäädäntö.

Tutkimuksessa analysoidaan yhdyskuntasuunnittelijoiden työhön liittyviä jännitteitä 1) dilemman, 2) konfliktin, 3) paradoksin ja 4) patologian käsitteiden avulla. Näiden ristiriitojen tunnistaminen ja ylittäminen toiminnan muuttamisen kautta kuvataan tutkimuksessa yhdyskuntasuunnittelualan ajankohtaisena oppimishaasteena.

Väitöskirjatutkimuksessa kehitellään tutkimuskirjallisuuteen ja kansainvälisiin esimerkkeihin nojaten yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutuksellisten kyvykkyyksien ja osaamisen luokittelujärjestelmä. Nämä kyvykkyydet sisältävät yksilötasolla sisäisiä resursseja ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen taitoja, kuten aktiivista kuuntelemista, dialogia ja yhteistä harkintaa.

Organisaatiotason osaaminen on kykyä tunnistaa se, millaisia yhteistoiminnallisia prosesseja eri tilanteissa tarvitaan ja kuinka ne toteutetaan laadukkaasti. Koko alan kehittämisen tasolla tarvitaan kykyä hyödyntää institutionaalisen muutoksen potentiaalia.

Väitöskirjan verkko-osoite