Vaikuta Maunulan katujen ja yleisten alueiden aluesuunnitelmaan!

491

Kaupunkiympäristön toimiala aloittaa katujen ja yleisten alueiden aluesuunnitelman laadinnan asukaskyselyllä. Kyselyn avulla hankitaan arvokkaita asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia katu- ja viheralueiden hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kyselyyn voi vastata 7.6. — 7.7.2018.

Maptionnaire -karttapalvelussa osoitteessa http://mpt.link/oulunkyla_maunula

Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pirkkola, Veräjänlaakso ja Veräjänmäki.

Mikä on aluesuunnitelma?

Suunnitelman laadinnassa palveluiden kehittämiseksi tehtävät verkostotarkastelut, alueen ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet ovat osa suunnittelua ohjaavaa lähtöaineistoa.
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys.

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Luonnon huomioiminen?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Osallistuminen suunnitteluun?
Asukaskyselyn tuloksia käytetään lähtötietona suunnittelussa. Kyselyn yhteenvetoon voi tutustua näillä sivuilla elo-syyskuussa 2018.

Työpajat
Suunnittelun edetessä järjestämme syksyllä 2018 kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa keskustelun avulla työstämme edelleen yhteistä näkemystä alueella esiin nousseista kohteista.

Suunnitelman valmistuminen
Suunnitelman luonnosvaiheessa on mahdollisuus vielä tavata suunnittelijoita sekä tutustua suunnitelman luonnokseen.

Luonnos esitellään kaupunkiympäristön lautakunnalle ja tavoitteena on suunnitelman valmistuminen kevään 2019 aikana.

Tiedotamme työpajatilaisuuksista syksyn aikana kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kautta.

LISÄTIETOJA

hel.fi/kaupunkiymparisto
facebook: helsinkikaupunkiymparisto
twitter: helsinkikymp

Lisätietoja aluesuunnittelusta
Laura Kakkola, maisema-arkkitehti
p. 09 310 21276, laura.kakkola@hel.fi

luonnonhoidosta
Tiina Saukkonen, metsäsuunnittelija
p. 09 310 38508, tiina.saukkonen@hel.fi

viestinnästä
Tarja Lahin, vuorovaikutussuunnittelija
p. 09 310 38632, tarja.lahin@hel.fi