Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet lautakuntaan

362

Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet jäivät kaupunginympäristölautakunnassa ti 11.12.2018 pöydälle. Suunnitteluperiaatteet koskevat Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnittelualuetta, uuden yleiskaavan osoittamaa maankäytön muutosaluetta. Asiaa käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Suunnitteluperiaatteissa asetetaan tavoitteet, jotka ohjaavat alueen tarkempaa suunnittelua. Suunnitteluperiaatteilla pyritään myös hahmottamaan alueen identiteettiä ja avaamaan suunnittelualueeseen liittyviä reunaehtoja ja erityiskysymyksiä. Periaatteet toimivat myös keskustelun ja vuorovaikutuksen välineenä. Lisäksi ne tuovat esiin tulevia selvitystarpeita sekä toteuttamisen edellytyksenä olevia investointeja.

Alue sisältää Tuusulanväylän liikennealueen reuna-alueineen, alkaen Pohjolankadun ja Mäkelänkadun risteyksestä ja ulottuen Pakilan ja Patolan pientaloalueen korkeudelle, sisältäen Käpylän asemanseudun ympäristön rata-alueineen, Metsälän toimitila-alueen, Louhenpuiston alueen, Asesepäntien ja Veturitien katualueita.

Suunnitteluperiaatteissa asetetaan tavoitteet, jotka ohjaavat alueen tarkempaa suunnittelua. Suunnitteluperiaatteilla pyritään myös hahmottamaan alueen identiteettiä ja avaamaan suunnittelualueeseen liittyviä reunaehtoja ja erityiskysymyksiä. Periaatteet toimivat myös keskustelun ja vuorovaikutuksen välineenä. Lisäksi ne tuovat esiin tulevia selvitystarpeita sekä toteuttamisen edellytyksenä olevia investointeja.

Alueelle suunnitellaan tiivistä ja monimuotoista kaupunkia noin 20 000 uudelle asukkaalle. Bulevardin varrella olevat kaupunginosat täydentyvät yhtenäiseksi kaupunkimaiseksi alueeksi. Kaupunginosien välille muodostuu uusia kulkuyhteyksiä. Nykyisen moottoritien reuna-alueista tulee selkeästi tiiviimpää ja rakennetumpaa ympäristöä, mutta merkittävimmät luontoalueet sekä viherverkoston keskeisimmät alueet säilytetään ja niiden välisiä yhteyksiä parannetaan.

Bulevardikortteleiden arkkitehtuuri on vaihtelevaa ja kortteleiden olemus muotoutuu ympäröivien kaupunginosien lähtökohdista. Uusien korttelialueiden yhdistäminen olevaan rakenteeseen edellyttää alueiden historian, ominaispiirteiden sekä maisemallisten lähtökohtien tuntemusta ja huomioon ottamista.

Alueen merkittävimmät maankäytön painopistealueet ovat Käpylän
asemanseutu ja Käskynhaltijantien risteysalue.

Periaatteita on 25 kpl ja ne jakautuva I yleisiin periaatteisiin, II kaupunkirakenteeseen ja III liikenteeseen:

I Yleiset periaatteet
1-6 Yleiset periaatteet

II Kaupunkirakenne – Maankäytön periaatteet
7-9 Kaupunkirakenne – Maankäytön periaatteet
10-13 Alueen eteläosa
14-15 Alueen pohjoisosa
16-17 Kaupunkirakenne – Viherverkosto ja julkiset ulkotilat
18 Kaupunkirakenne – Katuverkon periaatteet

III Liikkuminen
19 Liikkuminen – Liikenneturvallisuus
20 Liikkuminen – Jalankulku
21 Liikkuminen – Pyöräliikenne
22 Liikkuminen – Joukkoliikenne
23 Liikkuminen – Tavaraliikenne
24 Liikkuminen – Autoliikenne
25 Liikkuminen – Pysäköinti

LISÄTIETOJA
Tuusulanbulevardi – bulevardikaupungin alueen suunnitteluperaatteet 

Taustaa ja perusteluja